اول تیر ماه ، جشن آغاز تابستان

جشن آغاز تابستان

تمایل به جشن و شادی در ایرانیان باستان یکی از مشخصه های اصلی آنان بوده است. وجود تعداد بیشماری از این جشن ها که گاه از یاد رفته و جز اسمی از آن ها چیزی نمانده است، دلیلی برای اثبات این ادعاست. گذشتگان ما هر نعمت و پدیده جدیدی را دستایه ای برای شادی و […]

چهارم خرداد ، جشن خردادگان

جشن خردادگان

جشن خردادگان در تقویم زرتشتی زرتشتیان برای هر روز یک نام دارند و تعداد این روزها ، 30 روز است و نام ها به این صورت است : اورمزد – وهمن – اردیبهشت – شهریور – سپندارمزد – خرداد – امرداد و … که روز سی و یکم ماه فروردین برابر می شود با روز […]